รายละเอียดการแปลผลบุคลิกภาพ 6 ด้าน


บุคลิกภาพแบบนิยมความจริง (Realistic) บุคลิกภาพแบบช่างคิด (Investigative) บุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคม (Social) บุคลิกภาพแบบจารีตนิยม (Conventional) บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง (Enterprising) บุคลิกภาพแบบรักศิลปะ (Artistic)

บุคลิกภาพแบบนิยมความจริง (Realistic) หรือ R

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้มีบุคลิกภาพนี้ชอบทำกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ขาดทักษะทางภาษา ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเข้าสังคมกับบุคคลอื่น ไม่ชอบเป็นจุดสนใจของบุคคลอื่น ค่อนข้างก้าวร้าว มีลักษณะเป็นชาย มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน ยึดถือประเพณีนิยม

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ

วิศวกร เครื่องยนต์ วิศวกรเครื่องจักรกล วิศวกรเหมือนแร่ วิศวกรโยธา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาปนิก นักกายภาพบำบัด ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ การใช้เครื่องจักร ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า ช่างฟิต ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ ช่างไม้ ช่างเจียระไนพลอย ช่างทาสี ช่างซ่อมรองเท้า ช่างตัดเสื้อ ช่างตัดผม นักบิน ครูสอนวิชาการเกษตร ครูสอนวิชาพลศึกษา ครูสอนอุตสาหกรรม ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้ชวยทันตแพทย์ ผู้ทำเครื่องมือทางจักรกล ผู้เชี่ยวชาญด้านเอ็กซเรย์ นักเดินเรือ ผู้คุมเครื่องไฟฟ้า ประมง ป่าไม้ ผู้ฝึกกีฬา สัตวแพทย์ เกษตรกร ช่างยนต์ คนขับรถแท็กซี่ นักการภารโรง

สาขาวิชาที่อาจเลือกศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ เครื่อกล โยธา เครื่อยนต์ อุตสาหรรม วนศาสตร์ ประทว สัตวแพทย์ สัตวบาล วิทยศาสตร์ แพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พลศึกษา สันทนาการ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรกรรม พืชศาสตร์ กายภาพบำบัด

บุคลิกภาพแบบช่างคิด (Investigative) หรือ I

ลักษณะโดยทั่วไป

ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ ขบคิดปัญหาวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบใฝ่หาความรู้ ชอบทำงานสลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผ้ลงมือทำ ไม่ติดประเพณีนิยม หลักเลี่ยงการค้า และการเลียนแบบ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่ชอบเอาอย่างใคร เอาใจใส่งานดี

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเชื่อมั่นใในตนเองสูง มีความคิดเห็ยรุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัวไม่สนใจใคร ชอบอิสระ ไม่ชอบตามคนอื่น

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักทดลอง นักวิจัย นักเมี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักสังคมสงเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์ นักเขียนงานวิชาการ นักโบราณคดี นักจิตวิทยา วิศวกร รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยวิทยา สังคมศาสตร์ ดาราศาสตร์ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ นักชีววิทยา นักมนุษยศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักพยาธิศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักวิคราะห์วิจัย นักแบคทีเรีย นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักสิถิติ นักคำนวณ ผู้ศึกษาทางสัตวศาสตร์ นักธรณีวิทยา นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อม ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาด้านกายภาพ จักษุแพทย์ นักรังสีเทคนิค ศัลยแพทย์

สาขาวิชาที่อาจเลือกศึกษา
แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เคมี ชีวิ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ สังคมศาสตร์ มนุษยวิยา สังคมวิทยา สถิติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์

บุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคม (Social) หรือ S

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบคลิกภาพแบบนี้ ชอบติดต่อกับผู้อื่น ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้ ชอบสอนผู้อื่น ชอบแสดงตัวร่าเริง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา มีทักษะด้านการพูดและความสัมพันธ์กับผู้อื่นต้องการความสนใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะเป็นหญิง หลีกเลี่ยงการช้ความคิดทางปัญญาแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึก หลักเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือวิทยาศาสตร์

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

ชอบสมาคม ร่าเริง ชอบเที่ยว รักษาประเพณี มีความรับผิดชอบ มีอำนาจอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น มีลักษณะท่าทางนิสัยเป็นหญิง

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ

ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักแนะแนว พัฒนากร นักรัฐศาสตร์ ผู้จัดการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ทหาร ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับสายงานต่อไปนี้ พนักงานต้อนรับ ช่างเสริมสวย นักจิตวิทยา ครูสอนขับรถ นักออกแบบ คนขายตั๋ว นักจัดรายการ (ดีเจ) ผู้จัดการโรงแรม ศึกษาศาสตร์ พ่อบ้าน แม่บ้าน หมอดู ครู อาจารย์ วิทยากร ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล มัคคุเทศก์ นักรัฐศาสตร์ พยาบาล นักสังคมวิทยา บรณารักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย จิตแพทย์

สาขาวิชาที่อาจเลือกศึกษา
จิตวิทยา วิตวิทยาการศึกษา แนะแนว สังคมวิทยา ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ รัฐศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ สังคมศาตร์ ศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจการโรงแรม

บุคลิกภาพแบบจารีตนิยม (Conventional) หรือ C

ลักษณะโดยทั่วไป

มักชอบใช้กิจกรรมเป็นรูปธรรมและกิจกรรมทางภาษา ยึดประเพณี ชอบทำตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง เป็นพวกวัตถุนิยมและเจ้าระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น ชอบการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ชอบเลียนแบบ เป็นผู้ตาม

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

ความรับผิดชอบ กล้าแสดงผลงาน มีลักษณะยอมตาย ชอบพึ่งพาอาศัยผู้อื่น รักษาระเบียบประเพณี

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ

เสมียนธนาคาร เลขานุการ นักสถิติ เสมียนสำนักาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ยาม นักบัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานพิมพ์ดีด นักเขียนโปรแแกรมคอมพิวเตอร์ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ บรรณารักษ์ ผู้ควบคุมสินค้า พนักงานสินเชื่อ พนักงานควบคุมเครื่องเจาะบัตร นายทะเบียน ครูสอนบริหารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เลขานุการการแพทย์ ผู้ประเมินผล ตัวแทนฝ่ายขาย ผู้ดูแลคลังสินค้า ผู้ประเมินสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

สาขาวิชาที่อาจเลือกศึกษา
การบัญชี การเงิน การธนาคาร เลขานุการ สถิติ บรรณารักษ์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์

บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง (Enterprising) หรือ E

ลักษณะโดยทั่วไป

มีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าทำ มีทักษะในการพูด ชอบงานสังคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าโต้แย้ง กล้าได้กล้าเสีย มีความเป็นอิสระ มีความสนใจต่อมาจะมีความ ก้าวร้าวทางวาจาและสถานภาพ นักหลีกเลี่ยงสภาพการที่ต้องใช้กำลังทางปัญญาอันยาวนาน ไม่ชอบกิจกรรม เป็นระเบียบแบบแผน

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

กล้าคิด กล้าทํา ชอบวางแผน ชอบสมาคม มีอำนาจเหนือผู้อื่น หริง สนุกสนาน ทําตามอารมณ์ ไม่ชอบใช้กำลังความคิดอันยาวนาน

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ

นักธุรกิจ นายธนาคาร นายหน้าขายที่ดิน นายหน้าขายประกัน นักการเมือง ทนายความ นักหนังสือพิมพ์ นักวารสาร ตัวแทนการขาย ด้านเทคนิค พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ แอร์โฮสเตส บุรุษไปรษณีย์ พนักงานขาย นักกฎหมาย ผู้พิพากษา) นักรัฐศาสตร์ นักการธนาคาร นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยการตลาด ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักการเมือง ผู้ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วิศวกรอุตสาหการ ผู้จัดการบริษัท ร้านค้า ผู้ประเมินผล

สาขาวิชาที่อาจเลือกศึกษา
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน การตลาด

บุคลิกภาพแบบรักศิลปะ (Artistic) หรือ A

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ของกิจกรรมเกี่ยวกับนามธรรม เป็นอิสระ รักความงาม มีความเป็นตัวของตัวเองชอบใช้ ชีวิตและกิจกรรมตามลำพัง มักหมอ กับความคิดของตนเอง ไม่ค่อยควบคุมตนเอง มัลฟาตามใจตน ปรารถนา รอบศิลปะ ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่ม หลีกเลี่ยงงานประเภทใช้ระเบียบแบบแผน มีสุนทรีย์ มีศิลปะ ชอบคิดคำนึง ชอบครุ่นคิดคนเดียว เก็บตัว

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

กล้าคิด กล้าทํา ชอบวางแผน ชอบสมาคม มีอำนาจเหนือผู้อื่น หริง สนุกสนาน ทําตามอารมณ์ ไม่ชอบใช้กำลังความคิดอันยาวนาน

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ

จิตรกร มัณฑนากร นักเขียน นักประพันธ์เพลง ผู้กำกับละคร นักเขียนการ์ตูน นักออกแบบ แฟชั่น ศิลปิน ดารานักร้อง นักแสดง ครูสอนศิลปะ ครูสอนภาษาอังกฤษ ครูสอนละคร ครูสอนดนตรี นักดนตรี นางแบบ ประติมากร นักถ่ายภาพ นักหนังสือพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์ สถาปนิก บรรณารักษ์ นักแต่งบท ละคร ผู้กำกับละคร แปลภาษาต่างประเทศ ผู้สื่อข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักวิจารณ์ นักปรัชญา ผู้ออกแบบ เครื่องเรือน สถาปนิก ออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบเว็บไซต์ นักพาณิชยศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สาขาวิชาที่อาจเลือกศึกษา
ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การเขียนแบบ ออกแบบ ศิลปะการแสดง จิตรกรรม ประติมากรรม ปรัชญา ภาษาศาสตร์ หนังสือพิมพ์ การสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ ดนตรี

___________