การแปลผลความถนัดทางอาชีพ


ความถนัดด้านข้อมูล (Data) หรือ D ความถนัดด้านบุคคล (Person) หรือ P ความถนัดด้านเครื่องมือ (Tool) หรือ T

ความถนัดด้านข้อมูล (Data) หรือ D

ลักษณะโดยทั่วไป

มีทักษะด้านการพูดและตัวเลข ชอบการเปรียบเทียบคะแนน การจัดทำเอกสาร การคำนวณ การคิด วิเคราะห์ ชอบไปหาความรู้ ชอบทำงานสลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ

อาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด

แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักทดลอง นักวิจัย นักเคมี เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักสังคมสงเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์ นักเขียน งานวิชาการ นักโบราณคดี ทหาร ตำรวจสายวิชาการ วิศวกร รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์วิทยา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ดาราศาสตร์ เสมียน ผู้ผลิตงานพาณิชศิลป์


ความถนัดด้านบุคคล (Person) หรือ P

ลักษณะโดยทั่วไป

ชอบเจรจาต่อรองกับผู้อื่น รับใช้สังคม เป็นผู้ที่ชอบติดต่อกับผู้อื่น ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้ ชอบสอนผู้อื่น ชอบแสดงตัวว่าเริง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา มีทักษะด้านการความสัมพันธ์กับผู้อื่น ต้องการความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะเป็นหญิง หลีกเลี่ยงการใช้ ความคิดทางปัญญา ชอบแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึก หลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือวิทยาศาสตร์

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักแนะแนว พัฒนาคร นักรัฐศาสตร์ ผู้จัดการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ทหาร ตำรวจสายสังคม ปฏิบัติการทางจิตวิทยา พนักงานต้อนรับ นักจิตวิทยา ช่างเสริมสวย ครูสอนขับรถ นักออกแบบ พนักงานขาย นักจัดรายการ ผู้จัดการโรงแรม


ความถนัดด้านเครื่องมือ (Tool) หรือ T

ลักษณะโดยทั่วไป

ลักษณะโดยทั่วไป ความถนัดด้านเครื่องมือ ชอบใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักร ในการผลิตสิ่งของ เป็นผู้ที่ชอบกิจกรรม ที่ต้องใช้และกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล ขาดทักษะทางภาษา มีลักษณะเป็นชาย มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในรูปแบบที่มีระเบียบแบบ แผน ยึดถือประเพณีนิยม

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

วิศวกร ช่างเทคนิค นักบิน ประมง ป่าไม้ ผู้ฝึกกีฬา สัตวแพทย์ เกษตรกร ช่างฝีมือ ช่างไม้ ช่าง เจียระไนหลอย ช่างทาสี ช่างซ่อมรองเท้า ช่างตัดเสื้อ วิศวกร สัตว์แพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาปนิก นักกายภาพบำบัด ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศสายช่าง ตำรวจสายสืบสวน ปราบปราม ช่างยนต์ คนขับรถแท็กซี่ นักการภารโรง


___________