แบบทดสอบอุปนิสัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

เพื่อค้นหาตัวตนแนวทางการเรียนต่อและค้นหาวิชาชีพ

...
แบบทดสอบอาชีพ

แบบทดสอบด้านอาชีพ 36 กลุ่มอาชีพ

...
ความสนใจอาชีพ

แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ 6 ด้าน

...
ความถนัดอาชีพ

ความถนัดทางอาชีพ 3 ด้าน

รายละเอียดการแปลผลบุคลิกภาพ 6 ด้าน

บุคลิกภาพแบบนิยมความจริง (Realistic)
บุคลิกภาพแบบช่างคิด (Investigative)
บุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคม (Social)
บุคลิกภาพแบบจารีตนิยม (Conventional)
บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง (Enterprising)
บุคลิกภาพแบบรักศิลปะ (Artistic)


การแปลผลความถนัดทางอาชีพ

ความถนัดด้านข้อมูล (Data) หรือ D
ความถนัดด้านบุคคล (Person) หรือ P
ถนัดด้านเครื่องมือ (Tool) หรือ T___________